යෝනියේ ප්‍රමාණය අඩු කර ගන්න, vagina shrinking
Double Tap for Enlarge

යෝනියේ ප්‍රමාණය අඩු කර ගන්න, vagina shrinking

Availability: In Stock

වයස්ගත වීමත් සමඟ යෝනියේ විශාලත්වය වැඩි වෙලාද? 1. යෝනි මාර්ගය තද කිරීම, 2.යෝනි මාර්ගයේ ප්‍රත්‍යාස්ථතාව වැඩි දියුණු කිරීම. 3. ලිංගික සංවේදනය වැඩි කරන්න, තත්පර 30 ක් ඇතුළත ගැහැණු ළමයෙකු ලෙස ඔබට හැඟේ. 4.යෝනි මාර්ගයේ ගන්ධය නැති කරයි. භාවිතය: 1. ලිංගිකව එක්වීමට පැය භාගයකට හෝ පැයකට පෙර එය භාවිතා කරන්න. 2. යෝනි මාර්ගය පිරිසිදු කිරීමෙන් පසු, මෙම කොටස මදක් සොදා (මද උණු ජලය), පසුව සෙමෙන් යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු කිරීම, තත්පර 30 ක් පමණ තබා ගන්න, කාලය මිනිත්තු 1 කට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය. 3. භාවිතා කිරීමෙන් පසු, ඊළඟ භාවිතය සඳහා සොදා වියලි ස්ථානයක සුලං නොවදින ලෙස තබන්න, වැඩි වේලාවක් සේදිම කරන්න එපා, 5. වාර 3 ක් හෝ 4 ක්. අවවාද: ගර්භනී කාන්තාවන්, කිරි දෙන මව්වරුන් සහ ඔසප් වීමේදී එය භාවිතා නොකරන්න. බාහිර භාවිතය සඳහා පමණි ආහාරයට නොගත යුතුය. Functions: 1. Tighten vagina, regulate sex apathy, improve elasticity of the vagina and enhance sex sensation, make you feel like a girl within 30 second 2. Stimulate the female hormone and delay aging; 3. Clean the vagina environment, eliminate the toxin from vagina; 4. Regulate the incretion, dissolve the pigmentation color spots on face; Ingredient: Talcum Powder,Honeysuckle,Pearl Powder,Borneol,BaiFan Powder,Madura Mountain Roots Usage: 1. Use it before half or one hour of sexual love. 2. After cleaning vagina, rinse the stick, then insert to the vagina slowly, rotated for about 30 seconds, due to different personal situation, the longest time is no more than 1 minute! 3. After using, rinse the item again for next use. It can not be wash too long, otherwise, it will be reduce the using times. 4. Keep it in a cool shade place. 5. For personal care: 3 or 4 days per time. Cautions: Pregnant women, nursing mothers and during the menstruation can not be use it. For external use only, can not be eat

Quantity:
1600 LKR
QUALITY
PRODUCTS
24/7
SUPPORT
ISLANDWIDE
DELIVERY

Random Products

To Top